1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Nagy és Társai Bt. Takarítás Üzletágának minden Ügyfele, Megrendelője részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Jelen okirat a Nagy és Társai Bt.-n belül a Takarítás Üzletág, mint Vállalkozó által kötött szerződések szerves részét képezi, ugyanakkor az egyedi szerződésekben minden esetben utalni kell arra, hogy a szerződő Ügyfél megismerte jelen ÁSZF -ben szabályozottakat és azt elismeri a szerződés részeként. Amennyiben az egyedi szerződésben a Felek el kívánnak térni az ÁSZF-től, úgy az eltérésre, és az eltéréssel érintett részletes szabályokra utalniuk kell a Feleknek.

Jelen ÁSZF kizárólag a társaság Takarítás Üzletága keretében nyújtott szolgáltatások szerződéseiben alkalmazhatók.

2. ÁSZF fogalommeghatározások

A Felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak: Szerződés:

  • a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt keletkeztető, a Felek által aláírt két oldalú okirat.
  • egyoldalú árajánlat, mely a másik fél elfogadásával szerződéssel egyenértékű kötelemmé válik,
  • egy oldalú megrendelés, ami a másik fél visszaigazolásával szerződéssel egyenértékű kötelemmé válik.

Megrendelő: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner ill. ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából a Nagy és Társai Bt. Takarítás Üzletág szolgáltatást nyújt.

Vállalkozó: Nagy és Társai Bt. - Takarítás Üzletág - Székhely:.5650 Mezőberény, Hősök utja

  1. cégjegyzékszám: 04-06-005946 adószám: 20581024-2-04 Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén. Projektvezető: a Vállalkozó Takarítás Üzletág képviselője, akivel a Megrendelő a szerződés ügyében kapcsolatot tart. Műszaki átadó: A Vállalkozó által a műszaki átadásra feljogosított felelős munkavállaló, aki aláírásával igazolja a munka átadását. Műszaki átvevő: a Megrendelő vagy felelős képviselője, aki munkavégzés befejezésekor a szolgáltatás átvételét és ennek megfelelő dokumentálását bonyolítja, aláírásával minden esetben igazolja a munka átvételét. Pénzügyi teljesítésért felelős: a Megrendelő vagy képviselője, aki a Vállalkozó által kiállított számla határidőre történő kiegyenlítéséért felel. Munkaterület: a szolgáltatási tevékenység végzésének, ill. a Vállalkozó általi munkavégzés helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is Vállalkozói díj: A Megrendelő által a Vállalkozó részére kifizetésre kerülő összeg, mely az árajánlatban, megállapodásban, szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás és a kivitelezés költségeit is tartalmazza.

3. ÁSZF hatálya, felek

Az ÁSZF hatálya főszabályként kiterjed minden olyan szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján a Nagy és Társai Bt. Takarítás Üzletága ellenszolgáltatás fejében takarítás és egyéb vállalkozói tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeni hatálya a Felek általi aláírástól, ill. előlegfizetéstől a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig / állandó megbízás esetén visszavonásig tart.

4. A szolgáltatás igénybevételének menete (megrendelés-szerződéskötés-vállalási idők)

A Vállakozó a megrendelés visszaigazolását követően ajánlatot küld a Megrendelő részére. A Megrendelő tartalmazza mindazokat a szükséges tartalmi elemeket amelyek alapján a Megrendelő tisztában kell legyen mit rendelt meg és annak a szolgáltatásnak mennyi az ára, milyen vállalási idővel és milyen az ÁSZF-től eltérő egyedi feltételekkel kell számolnia. Amennyiben a Megrendelő az ajánlatot aláírásával ellátja és azt szkennelve visszaküldi (elfogadja), úgy a Felek között a szerződés létrejött.

A megrendeléseket több módon lehet leadni.

  1. A honlapon rendszeresített űrlap kitöltésével Ez esetben a vállalkozó a lehető leghamarabb felveszi a megrendelővel a kapcsolatot. Sürgős megrendelés esetén munkanapokon munkaidőben a megrendelés beérkezésétől számított egy órán belül kollégánk visszahívja Önt.
  2. Telefonon szóban leadott megrendelését dokumentáltan felvesszük, és a részleteket nyomban egyeztetjük.
  3. Személyes megrendelés esetén a megrendelő kitölti a megrendelőt, majd azonnal egyeztejük a részleteket.

5. Igényelhető szolgáltatások köre választék

A szolgáltatásokat folyamatosan bővítjük a technikai és tudományos fejlődésnek megfelelőn alkalmazható újdonságokkal, ezért a szolgáltatások köre a BioCleaning weboldalán http://www.biocleaning.hu folyamatosan frissítjük.

6. Számlázás menete

Számlázási rendszerünk használata lehetővé teszi az azonnali kártyásfizetési lehetőségét, így a számlát e-mailen azon nyomban meg tudjuk küldeni. Igyekszünk környezettudatosan intézni ügyeinket, így a lehető legkevesebb papír alapú számlát használni, de természetesen kérés esetén papír alapon is megküldjük ügyfeleinknek a számlát.

További fizetési lehetőség az online átutalás melynek 5 banki nap. Amennyiben nem kerül a számla a megadott határidőn belül kiegyenlítésre, abban az esetben a Ptk szerint járó kamat (mindenkori jegybanki alapkamat 8% ponttal növelt értéke) kerül felszámításra.

7. Felelősség- garancia

Munkánkat felelősségteljesen végezzük, célunk ügyfeleink maximális elégedettsége, így munkánkért garanciát vállalunk.

Műszaki átadó munkatársunk személyes ellenőrzést folytat minden munkánál. A munkaterületet kizárólag az ellenőrzés elvégzését követően adjuk át, melyet minden esetben jóvá kell hagyni a Műszaki átvevőnek, vagyis a megrendelő erre feljogosított képviselőjének. Amennyiben a munkát kifogásolja a Műszaki átvevő, úgy azonnal a helyszínen kijavítjuk a megkifogásolt részt.

A Vállalkozó az alkalmazottai által munkakörökben harmadik személynek okozott kárért a Ptk. 6:540.§ (1) bekezdése szerint felel.

8. Panasz

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. Kizárólag névvel és elérhetőséggel rendelkező panaszos panaszát van módunk kivizsgálni. Amennyiben panaszt kívánnak előterjeszteni, úgy annak a következő a menete:

Szóbeli panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel a Vállalkozó, melyet a jegyzőkönyv felvételétől számított 15 napon belül a Vállalkozó kivizsgál, arról írásban-elsősorban a megadott e-mail elérhetőségen értesítést küld.

Írásbeli panaszát a Vállalkozó a beérkezéstől számított 15 napon belül kivizsgálja, , arról írásban-elsősorban a megadott e-mail elérhetőségen értesítést küld.

Amennyiben a panasz kivizsgálása kapcsán tett megállapításokkal nemért egyet, úgy a Megrendelő panaszával jogosult fordulni,

-a Békés Megyei Békéltető Testülethez (székhely/levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5, tel.: 66/324-976, e-mai: bekeltetes@bmkik.hu ) -a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Foglalkoztatási Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához (székhely: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4, tel: 66/546-151, e-mail: fogyved@bekes.gov.hu, levelezési cím. 5601 Békéscsaba, Pf.: 512.)

9. A megrendelés módosítása-visszavonása

Azonnali megrendelői igények visszaigazolásán kívül az egyéb megrendelések tekintetében a megrendelőben közölt munkakezdést megelőző 24 órán belül lehet lemondani ingyenesen. A 12 órán belüli lemondás kötbérköteles, a megrendelőben meghatározott díj 10 %-a.

Mezőberény, 2020. 02. 01.

Nagy és Társai Bt. Takarítás Üzletág